Sigla Arhiepiscopiei Dunării de Jos Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos

În anul 2014, slujirea liturgică a reprezentat prioritatea întregii activităţi eclesiale. Aceasta s-a desfăşurat în toate cele 8 protopopiate, care însumează un număr de 526 locaşuri de închinare: Catedrala Arhiepiscopală, 458 biserici, 56 capele şi 11 paraclise, prin cei 485 de preoţi şi diaconi.

Aspecte cultural-educaţionale

La Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos“ – Galaţi studiază, la cele trei programe acreditate, 183 de studenţi şi masteranzi, coordonaţi de 12 cadre universitare.

La Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi studiază 219 elevi, înscrişi la specializările „Teologic“ şi „Patrimoniu“, la care se adaugă şi 58 de elevi ai ciclului primar. Aceşti tineri sunt coordonaţi şi educaţi de 28 profesori şi 3 pedagogi.

Unul dintre cele mai importante programe  educaţional-formative, gestionat de Eparhie printr-o bună conlucrare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila este Ora de Religie în şcolile de stat. În acest segment, în anul şcolar în curs în Eparhie activează 305 profesori (204 – jud. Galaţi şi  101 – jud. Brăila), dintre care: 168 – titulari, 103 - cu Definitivat, 67 - cu gradul didactic II, 52 - cu gradul didactic I.

Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ a fost derulat în 380 parohii, cu 5190 copii implicaţi în activităţile specifice: cateheze, concursuri, pelerinaje, excursii, programe recreative. La concursul „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine“ au participat 1.330 de copii, din 94 de parohii.

Editura Arhiepiscopiei a pregătit, iar Tipografia eparhială „Candela cuvântului“ a scos de sub teascuri 11 volume, 4 broşuri, 4 tipuri calendar pentru anul 2015, pastoralele chiriarhale, revista eparhială, felicitări, iconiţe.

Aspecte pastoral-misionare

Activitatea misionară realizată la nivelul celor 8 protopopiate s-a concretizat într-un număr de 348 de asistenţe la slujbă, conform planificărilor întocmite la începutul anului.

Activitatea ppcc. protoierei a fost sprijinită de cei 44 misionari protopopeşti şi prin participarea preoţilor cu activitate catehetică şi misionară deosebită la parohii, care au coordonat împreună peste  1400 de slujbe şi vizite misionare la parohii.

Evenimentele importante ale anului 2014 au fost mediatizate prin mijloacele mass-media ale Eparhiei şi Patriarhiei Române în 207 articole, ştiri şi reportaje, unele dintre acestea fiind preluate şi de mas-media locală sau naţională.

Aspecte social-filantropice

În cursul anului 2014, Arhiepiscopia Dunării de Jos a iniţiat, continuat şi desfăşurat numeroase activităţi social-filantropice îndreptate către un număr de 76.301 persoane, valoarea acestora ridicându-se la suma de 4.770.904 lei, după cum urmează:

1. La nivelul Centrul Eparhial:

a. prin fondurile eparhiale: înfiinţate pentru sprijinirea financiară a activităţilor liturgice, pastoral-misionare, educaţional-catehetice, filantropice şi edilitare, s-au acordat următoarele sume:

- „Păstorul cel Bun şi Milostiv“ – pentru preoţii şi familiile acestora, care întâmpină dificultăţi materiale – s-au oferit ajutoare în valoare de 98.910 lei pentru 106 beneficiari;

- „Râvna Casei Tale, Doamne...“ – pentru unităţile de cult care întâmpină dificultăţi la derularea lucrărilor de şantier - ajutoare pentru 12 subunităţi (parohii şi mănăstiri), în valoare totală de 719.449 lei;

- „Tinereţe şi credinţă“1.757 beneficiari (tineri merituoşi, seminarişti şi studenţi), valoarea totală a ajutoarelor fiind de 115.424 lei; la aceştia se adaugă şi 33 studenţi care au beneficiat lunar de ajutoare în valoare totală de 19.800 lei, din Bursa academică „Arhiepiscopul Casian“;

- „Ajută-ţi aproapele” au fost susţinute activităţile pentru acordarea de ajutoare credincioşilor cu grave probleme sociale, din acest cont au beneficiind financiare 714 persoane, valoarea totală a acestora fiind de  255.459 lei.

b. din Fondul „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv“ de la Reşedinţa Arhiepiscopală, de care au beneficiat 365 persoane, sumele acordate ridicându-se la cifra de 41.000 lei.

c. din fondurile Catedralei Arhiepiscopale din Galaţi au fost acordate ajutoare în valoare de 73.514 lei, de care au beneficiat 118 persoane;

d. prin Cantina eparhială „Sf. Ierarh Nicolae“ a fost asigurată masa de prânz unui număr de 162 de persoane, în valoare totală de 84.300 lei.

2. La nivelul Protoieriilor:

La Fondul Central Misionar a fost colectată suma de 163.382 lei din care un procent de 60% (98.030 lei) a fost virat către Administraţia Patriarhală, iar procentul de 40% (65.351 lei) a fost folosit pentru sprijinirea parohiilor şi mănăstirilor cu posibilităţi financiare reduse la susţinerea lucrărilor de construire sau renovare, conform Hotărârii nr. 1947/2003 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

3. Prin intermediul celor 42 de aşezăminte bisericeşti:

Aşezământul social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare, Galaţi, prin Centrul Rezidenţial şi Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa”, în care sunt asistaţi 131 copii, au oferit beneficiarilor servicii de educaţie, cazare, hrană, îmbră­căminte, încălţăminte, echipament, materiale sanitare, rechizite şcolare, cheltuieli de transport, asistenţă socială şi medicală, consiliere psihologică. Serviciile sociale acordate copiilor de către Arhiepiscopia Dunării de Jos în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi se ridică la suma de 649.965 lei.

Aşezământul socio-medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“, Lacu Sărat, prin serviciile socio-medicale, de masă şi cazare, precum şi prin spaţiile pentru organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii etc., cu sprijinul cadrelor medicale voluntare, au oferit tratamente medicale, 111 de vârstnici cu situaţie materială este precară, beneficiind de serviciile respective, valoarea acestora fiind de 71.300 lei.

Cele trei cabinete medicale din judeţul Galaţi şi cele două din judeţul Brăila au oferit, în anul 2014, servicii specifice gratuite la 2.706 pacienţi, în valoare de 91.893 lei.

În Eparhie funcţionează două grădiniţe parohiale, la parohia „Adormirea Maicii Domnului” - Brăila şi la parohia Gohor, Protoieria Nicoreşti. Beneficiari sunt 53 de copii, iar cheltuielile s-au ridicat la suma de 54.295 lei.

Prin cele 25 de cantine parohiale au fost oferite servicii de hrană în valoare totală de 556.014 lei, unui număr de 858 beneficiari.

Activitatea social-filantropică şi misionară în cadrul centrelor multifuncţionale de servicii sociale: Centrul de zi pentru copii „Sfântul Spiridon“- Galaţi, Centrul de zi pentru copiii „Sf. Antonie cel Mare“- Galaţi  şi Centrul de zi pentru copii „Sf. Martiri Brâncoveni” – Parohia „Naşterea Maicii Domnului” Brăila, destinate celor 145 de copii proveniţi din familiile sărace, care beneficiază de servicii sociale şi educaţionale, precum şi Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III-a” din Galaţi, care oferă servicii sociale de îngrijire la 66 de vârstnici cu venituri foarte mici şi marginalizaţi social. Centrele sociale din Municipiul Galaţi îşi desfăşoară activitatea în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, care oferă sprijin financiar pentru desfăşurarea activităţilor, în valoare de 535.452 lei.

4. Prin intermediul programelor sociale şi a personalului angajat:

Au fost continuate cele 23 de programe sociale eparhiale, valoarea ajutoarelor oferite fiind de 1.191.974 lei, pentru 47.034 beneficiari.

Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 20 preoţi capelani. 18.052 persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându-se la suma de 96.202 lei.

Cu sprijinul celor 19 asistenţi şi lucrători sociali s-au efectuat 3.890 de anchete şi vizite la domiciliul persoanelor aflate în dificultate.

De asemenea, s-au făcut remarcate activităţile filantropice organizate de asociaţiile misionare, care activează pe teritoriul Eparhiei, cu binecuvântarea Chiriarhului: filialele locale din Galaţi, Brăila şi Tecuci ale Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe din România (S.N.F.O.R.); Asociaţia medicilor creştin-ortodocşi „Sfinţii Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan“, Galaţi; filiala Galaţi a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (A.S.C.O.R.), valoarea acestor ajutoare ridicându-se la suma de 50.602 lei.

Aspecte patrimoniale şi de construcţii bisericeşti

În Arhiepiscopia Dunării de Jos  sunt deschise 322 de şantiere, repartizate astfel: 157 şantiere construcţii din nou (47 biserici, 31 clopotniţe, 32 case parohiale, 23 case de prăznuire, 24 alte lucrări de construcţie), 98 şantiere de reparaţii şi consolidări, 9 şantiere mănăstireşti şi 58 şantiere de pictură.

Valoarea totală a lucrărilor executate în cursul anului 2014 la toate şantierele se ridică la suma de 20.653.174 lei, ponderea procentuală a surselor de finanţare fiind următoarea: 11,80% - contribuţii de la credincioşi; 0,28% - ajutoare din cota de 40% reţinută la Eparhie; 54,40% - Ministerul Dezvoltării Regionale – Programul Operaţional Regional; 4,38% - Secretariatul de Stat pentru Culte; 23,83% - Consilii Judeţene şi Primării; 5,31% - sponsori.

Între realizările majore ale anului 2014, menţionăm finalizarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a „Palatului episcopal – Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos”, cu fonduri de la Uniunea Europeană.

Proiecte pentru anul 2015

1. Educaţia religioasă a tineretului:

- înfiinţarea Asociaţiei „Părinţi pentru ora de Religie“, conform Hotărârii nr. 12.471/2014 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;

- încheierea de acorduri de parteneriat, scrise, între toate parohiile din Eparhie şi şcolile de pe teritoriul lor, cu precizări clare privind responsabilităţile preotului de a susţine viaţa spirituală a elevilor;

- activarea secţiunilor pentru tineret şi misionară ale Comitetelor Parohiale, cu programe pentru tineri, clare şi eficiente, aprobate de Consiliile Parohiale şi derulate întocmai, pentru ca, în toate parohiile să se pună accent major pe programele bisericeşti pentru copii - în special pe dezvoltarea programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” (şi ca alternativă în contextul legislativ actual, nefavorabil orei de Religie din şcoli);

2. Formarea continuă a preotului şi profesorului de religie:

- reluarea cursurilor pastoral-liturgice de scurtă durată pentru slujitorii tineri (până la cinci ani vechime) pentru însuşirea corectă a rânduielilor şi dezvoltarea duhului comunitar şi de întărire a frăţietăţii;

- organizarea unor cursuri de formare continuă pentru profesorii de Religie, în vederea aprofundării teologice, a optimizării metodei didactice şi a racordării acestora la exigenţele şi standardele actuale de dialog profesional şi interuman;

- organizarea unui concurs între profesorii de Religie, sub genericul „Profesorul anului“, în baza unui regulament precis şi a unei bibliografii, cu premii şi diplome;

3. Măsuri concrete  de aplicare la nivel de şcoli, parohii şi protoierii cu privire la:

- întocmirea şi tipărirea de volume monografice privind istoria Eparhiei, protoieriilor, parohiilor, mănăstirilor, instituţiilor sociale şi unor personalităţi marcante, eclesiale şi laice, de la Dunărea de Jos, în „Anul misiunii parohiei şi mănăstirii, azi“;

4. Continuarea şi finalizarea lucrărilor la Proiectul cu susţinere financiară din fonduri europene intitulat „Restaurarea, consolidarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Complexului arhitectural medieval al Mănăstirii Măxineni“.

5. Programe economice pentru biserici şi case parohiale:

- continuarea programului de construire la fiecare parohie, acolo unde este cazul, a unei case parohiale;

- dotarea cu sisteme de încălzire pentru bisericile parohiale;

6. Atragerea de fonduri structurale pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Eparhiei.

Exprimându-ne speranţa că toate aceste aspecte ale vieţii bisericeşti şi-au împlinit scopul misionar, cultural-educativ şi social-filantropic pentru clerul şi credincioşii Eparhiei noastre, aducem mulţumire lui Dumnezeu Cel în Treime slăvit pentru toate împlinirile anului 2014, nădăjduind totodată ca, având buna călăuzire a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, să fie continuată lucrarea în ogorul Domnului din această istorică Eparhie şi în anul 2015, al „Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din Eparhii“ şi al „Misiunii parohiei şi mănăstirii, azi“.

Ajută cu bucurie

Calendar

Proiect

Revista arhiepiscopiei

Ştiri Trinitas TV

Alte emisiuni

Emisiunea „În căutarea lui Hristos“

Ne puteți urmări și pe Facebook